Ang "Filibusterismo" (Karugtóng ng Noli Me Tangere) by José Rizal) Just $3

Ang "Filibusterismo" (Karugtóng ng Noli Me Tangere) by José Rizal) Just $3

Regular price
$3.00
Sale price
$3.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Tax included.

Masasapantaha kaagád, na, lihim na nágayuma ñg isáng FILIBUSTERO ang kapisanan ñg mg̃a makapraile at mg̃a laban sa pagkakasulong, upáng, sa pag-alinsunod na waláng malay sa mg̃a udyók ñg kaniláng kalooban, ay makatulong at makapagpalusóg doon sa imbót na íisang bagay ang linalayon: palaganapin ang adhiká ñg FILIBUSTERISMO sa boong bayan at pananaligin ang lahát ñg pilipino na waláng ibáng kaligtasan liban sa humiwaláy sa España.

Ferdinand BLUMENTRITT.